Lot Na Plus


Odszkodowanie za opóźniony lot

W związku z powyższym, pojawia się pytanie, co w przypadku opóźnienia sięgającego kilku bądź nawet kilkunastu godzin. Czy dopuszczalne jest tak krzywdzące dla jednej ze stron różnicowanie praw pasażerów?! Otóż nie! Omawiana sytuacja była przedmiotem analizy Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który w postępowaniu połączonym ze skargi Christophera Sturgeona, Gabriela Sturgeona i Alana Sturgeona (sygantura akt: C-402/07) oraz Stefana Böcka i Cornelii Lepuschitz (sygnatura akt: C-432/07) przeciwko Condor Flugdienst GmbH (sprawa C-402/07) i Air France SA (sprawa C-432/07) orzekł co następuje:

"Artykuły 5, 6 i 7 rozporządzenia nr 261/2004 należy interpretować w ten sposób, że do celów stosowania prawa do odszkodowania pasażerów opóźnionych lotów można traktować jak pasażerów odwołanych lotów oraz że mogą oni powoływać się na prawo do odszkodowania przewidziane w art. 7 tego rozporządzenia, jeżeli z powodu tych lotów poniosą stratę czasu wynoszącą co najmniej trzy godziny, czyli jeżeli przybędą do ich miejsca docelowego co najmniej trzy godziny po pierwotnie przewidzianej przez przewoźnika lotniczego godzinie przylotu. Niemniej takie opóźnienie nie rodzi po stronie pasażerów prawa do odszkodowania, jeżeli przewoźnik lotniczy jest w stanie dowieść, że odwołanie lub duże opóźnienie lotu jest spowodowane zaistnieniem nadzwyczajnych okoliczności, których nie można było uniknąć pomimo podjęcia wszelkich racjonalnych środków, to jest okoliczności, które pozostają poza zakresem skutecznej kontroli przewoźnika lotniczego".

Przedstawione orzeczenie miało charakter precedensowy i do dziś stanowi podstawę do rozpatrywania kilkuset tysięcy wniosków o wypłatę odszkodowania na rzecz pasażerów lotów opóźnionych o ponad 3 godziny. Jeżeli jesteście Państwo ciekawi, czy przysługuje Wam odszkodowanie zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa bądź aktualną linią orzeczniczą, prosimy o kontakt poprzez wiadomość prywatną, mailową, za pośrednictwem telefonu, bądź poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie lotnaplus.pl. Analiza Państwa statusu jest bezpłatna i zajmie jedynie 10 minut. Zapraszamy na: Lotnaplus.pl

Pełna treść orzeczenia: