Lot Na Plus


Prawa pasażera - postępowanie przed Prezesem ULC?

Dziś o ścieżce administracyjnej. Jeśli Twój lot będzie opóźniony albo lot został odwołany w pierwszej kolejności (co wielokrotnie powtarzamy) zbierz od przenośnika informację o przyczynach problemów. Będą one bardzo pomocne na etapie postępowania przed przewoźnikiem. Zgłoszenie jakiego możesz dokonać za pośrednictwem naszego formularza, musi zostać przez przewoźnika rozpatrzone. Dopiero później jeśli nie zgadzamy się z ewentualną odmową bądź przewoźnik milczy, zgłaszamy sprawę do Urzędu Lotnictwa Cywilnego formułując oficjalną skargę. Szerzej postępowanie przed ULC uregulowanej jest w ustawie z dnia 3 lipca 2002 roku - Prawo lotnicze. Najistotniejsze z punktu widzenia pasażera opóźnionego bądź odwołanego lotu jest to, że ULC ma znacznie większe możliwości weryfikacji twierdzeń przewoźnika i wszelkich okoliczność odwołania lotu.

W przypadku poprawnego złożenia skargi na przewoźnika lotniczego do ULC w wyniku przeprowadzonego postępowania zostanie wydana decyzja administracyjna, w której Prezes Urzędu stwierdza, brak naruszenia prawa przez przewoźnika lotniczego albo naruszenie prawa przez przewoźnika lotniczego, określając zakres nieprawidłowości oraz nakładając karę, o której mowa w art. 209b ust. 1, zaś w razie stwierdzenia naruszenia przepisu art. 7, art. 8 ust. 1 lit. a lub art. 10 ust. 2 rozporządzenia nr 261/2004/WE określa również obowiązek i termin jego usunięcia. Do skargi, o której mowa wyżej, pasażer powinien załączyć następujące dokumenty:

  1. kopię reklamacji skierowanej do przewoźnika;
  2. kopię odpowiedzi przewoźnika na reklamację, o której mowa w pkt 1, albo oświadczenie, że nie została ona udzielona w terminie określonym w umowie przewozu lub regulaminie przewozu, z zastrzeżeniem ust. 4;
  3. kopię potwierdzonej rezerwacji na dany lot;
  4. oświadczenie o zgodności kopii dokumentów, o których mowa w pkt 1-3, z oryginałami.
  5. Skargę, o której mowa w niniejszym artykule, można złożyć nie wcześniej niż po upływie 30 dni od dnia złożenia reklamacji u przewoźnika, chyba że umowa przewozu lub regulamin przewozu określa krótszy termin do rozpatrzenia reklamacji.
  6. ciężar udowodnienia, że uprawnienia przysługujące pasażerowi na podstawie przepisów,, nie zostały naruszone, obciąża przewoźnika lotniczego.
  7. do egzekucji należności stwierdzonych w decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 2, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

Zatem postępowanie administracyjne przed Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego daje nam ostateczne potwierdzenie czy nastąpiło naruszenie, a co za tym idzie możliwość ewentualnego ubiegania się o odszkodowanie. Postępowanie takie jest także mówiąc kolokwialnie środkiem nacisku na przewoźnika. Ważna informacja skargę można wnieść na urzędowym formularzu, jednak jest on inny od formularza przewidzianego dla postępowania przed przewoźnikiem.